Hakkımızda


Toplumların helâl ve sağlıklı gıda bilinci ile yaşaması

Çevreyi ve insanı merkeze alarak, Helal ve Sağlıklı Gıda konusunda; yaratılış gayesine uygun fayda üretmek, muhtemel zararları tespit ederek tedbirler önermek, alternatif ve yenilikçi düşünerek ulusal ve küresel boyutta süreçler geliştirmektir.

 • Bedenen, ruhen ve sosyal olarak tam iyilik halinde olan,
 • Erdem, maneviyat, ahlak gibi kişisel değerlere, adalet, sevgi, mertlik ve uzlaşı gibi evrensel değerlere bağlı,
 • Bilgi ve beceri yönünden, günümüz ve gelecek dönemin gereklerine göre donanımlı,
 • Üstün vasıflı, eğitimli, kültürlü, görgülü; feraset, basiret ve hikmet sahibi,
 • Ülkesini, milletini ve tüm insanlığı seven; Sevgiye dayalı hizmet üreten,
 • Olayları gerçek boyutları ile kavrayıp, gidişatı olumlu yöne yönlendirebilecek, kritik ve analitik düşünme yeteneğini edinmiş,
 • Helal ve sağlıklı beslenmenin önemini kavramış, doğal ve sağlıklı beslenmenin temel ilkelerini öğrenmiş,
 • Gıdaların üretimi ve besin değerleri hakkında bilgi sahibi olmuş,
 • Gıdaların içindeki katkı maddeleri ve etkilerini araştırma becerisi kazanmış,
 • Yakın ve uzak çevresine edindiği bilgi ve tecrübeleri aktarması gerektiği bilinciyle, toplumda bir farkındalık oluşturma gayreti içinde olan,
 • Helal ve sağlıklı beslenmeyle ilgili edindiği bilgi ve becerileri alışkanlıkhaline getirme gayretiyle, içinde yaşadığı topluma örnek olmaya çalışan,
 • Kişilerden oluşan bedenen ve ruhen sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir toplum oluşmasını sağlanmak,
 • Doğal çevreyi korumak, güzelleştirmek ve geleceğe güvenle aktarılmasına çalışmak; bozulan insan - çevre ilişkilerinin yeniden tesisi için çaba sarf etmek,
 • Platform olarak, fertlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve çağdaş usul ve araçlarla, gerekli her türlü eğitimi almalarına katkıda bulunarak; helal ve sağlıklı beslenmeyle ilgili bilgi ve alışkanlıkları kazanmaları için gerekli çalışmaların yapılması,
 • Helal ve sağlıklı beslenmeyle ile ilgili literatür oluşturulması ve yayın çıkarılması için gerekli çalışmalarının yapılması,
 • Doğal çevrenin ve doğal kaynakların; tüm insanlığın ortak malı olduğu inancı içerisinde, korunması, güzelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Helal ve sağlıklı beslenmenin anlaşılması, yaygınlaştırılması ve sistematiğinin oluşumuna katkıda bulunacak çalışmaların yapılması; sosyal farkındalık gelişimine katkı sağlayacak bilumum faaliyetin üretilmesi,
 • Çeşitli yetişmiş meslek erbabı insanlar, münevverler, mütehassıslar, eğiticiler, tüccar ve sanayiciler ve benzeri sosyal ve mesleki gruplar arasında koordinasyon sağlanması, çalışma grupları oluşturulması, HSG ve sağlıklı yaşam ile ilgili gerçek, doğru ve tam bilgiye ulaşmak için raporlar hazırlatılması,
 • HSG temini ile ilişkili olabilecek meslek gruplarında bir farkındalık oluşturmak için HSG eğitimleri verilmesi,
 • HSG ile ilgili akademisyen ve fikir adamlarının katılacağı tanıtım toplantıları, basın toplantıları, konferanslar, seminerler vb. etkinlikler düzenlenmesi,
 • HSG ile ilgili projelerin oluşumuna fikri katkı verecek, kişilerden, bir danışma kurulu oluşturulması (HSG Danışma Kurulu),
 • HSG ile ilgili çalışmaların yazılı, sesli, görsel ve interaktif ortamlarda yaygınlaştırılması,
 • Resmi ve özel kuruluşlarla, yayın kuruluşları ve basılı yayın organlarıyla, ticari şirket,araştırma kuruluşları, ve sivil toplum kuruluşları (Vakıf, dernek, platform vs..) ile Üniversitelerle ikili protokoller imzalayarak, HSG ile ilgili eğitim, araştırma ve benzeri çalışmalar yapılması,
 • İhtiyaç duyulan tüm etkinliklerin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapılması,
 • Sponsor bulunması konusunda araştırmalar yapılmasına; bulunacak ticari şirket veya gerçek kişilerle, sivil veya resmi kuruluşlar ile, kişi ya da toplum kuruluşları ile, anlaşmalar yapılması,
 • HSG faaliyetleri ile ilgili olarak, yazılı, sesli, görsel medya ve interaktif ortamda, duyurular, tanıtım programları ve kampanyalar yapılması; bu tür faaliyetler için resmi kurum, ulusal-uluslar arası STK ve başkaca platformlar ile işbirliği yapılabilmesi,
 • HSG faaliyetleri ile ilgili görsel, işitsel, sanatsal, yazılı, basılı, web ortamında kullanılan materyaller üreterek toplumun çeşitli katmanları ile paylaşılması; bu materyalleri üretmek için çeşitli resmi kurumlar, ulusal uluslar arası STK’lar ve platformlar ile işbirliği yapılması,
 • Veteriner Fakülteleri Dayanışma Derneği (VEFADER)

 • BEYHEKİM Sağlık Derneği

 • Batıkent İlim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BİLİMDER)

 • GÜÇLÜ Sosyal Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

Platform amaçlarını benimseyen gerçek ve tüzel kişiler platforma katılabilirler. Platforma katılması uygun görülen kişi ve kuruluşlara davet gönderilebilir. Platforma katılmak isteyen kişi ve kuruluşlar Yönetim Grubuna müracaat ederek platforma katılma isteklerini bildirirler; tüzel kişiler yetkili organlarının kararını sunarlar. Yönetim Grubunun oy birliği ile vereceği karar ile platforma üye kabul edilebilir.

Platformun amacına aykırı ve platformun aleyhine faaliyette bulunan üyeler yönetim gurubunun kararı ile üyelikten çıkarılır.

Platform koordinatörü Yönetim Grubu tarafından bir yıl süreyle görev yapmak üzere tespit edilir. Yeni koordinatör seçilinceye kadar mevcut koordinatör görevine devam eder. Birden fazla koordinatör seçilmesi mümkündür.


İlk koordinatör olarak Prof. Dr. Fatih GÜLTEKİN seçilmiştir.

Web Sitesi İçeriğine Katkı Sağlayan Uzmanlar
Prof. Dr. Abdullah Çağlar Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Afyon
Prof. Dr. Abdullah Topçuoğlu Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Konya
Prof. Dr. Adem Elgün Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi, İttifak Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Konya
Prof. Dr. Ali Savaş Çilli Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konya
Prof. Dr. Celalettin Vatansev Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Konya
Prof. Dr. Ender Erdoğan Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı, Konya
Prof. Dr. Ender Yarsan Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı, Ankara
Prof. Dr. Erdoğan Küçüköner Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Isparta
Prof. Dr. Fahri Bayıroğlu Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Ağrı
Prof. Dr. Fatih Gültekin Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Isparta
Prof. Dr. Fikret Akınerdem Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, Konya
Prof. Dr. Hamdi Döndüren Fatih Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi,Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, İstanbul
Prof. Dr. Hasan Yetim Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Kayseri
Prof. Dr. İbrahim Diler Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölümü, Yetiştiricilik Anabilim Dalı, Isparta
Prof. Dr. İbrahim Kürtül Mustafa Kemal Üniversitesi, Veterine Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı, Hatay
Prof. Dr. İsmail Özmen Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya Anabilim Dalı, Isparta
Prof. Dr. Levent Başyiğit Süleyman Demirel Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Isparta
Prof. Dr. Mehmet Akdoğan Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Sakarya
Prof. Dr. Mehmet Aköz Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
Prof. Dr. Mehmet Alparslan İnönü Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Malatya
Prof. Dr. Mehmet Demirci Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ
Prof. Dr. Mehmet Emin Aydın Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojileri Anabilim Dalı, Konya
Prof. Dr. Mehmet Gürbilek Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
Prof. Dr. Muazzez Garipağaoğlu Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İstanbul
Prof. Dr. Muhsin Kar Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya
Prof. Dr. Mustafa Alişarlı Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Samsun
Prof. Dr. Mustafa Cengiz Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya Anabilim Dalı, Isparta
Prof. Dr. Mustafa Tayar Uludağ Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Besin Hijyeni ve Teknolojisi Anabilim Dalı, Bursa
Prof. Dr. Mustafa Ünaldı Kızılay Derneği, Özel Ticaret Borsası Hastanesi, Klinik Biyokimya Laboratuvarı, Konya
Prof. Dr. Nazmi Zengin Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TOSAGEM) Başkanı, Konya
Prof. Dr. Orhan Çeker Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Konya
Prof. Dr. Saffet Köse Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Konya
Prof. Dr. Selman Türker Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Bölüm Başkanı, Konya
Prof. Dr. Talat Sakallı Süleyman Demirel Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Hadis Anabilim Dalı, Isparta
Prof. Dr. Yılmaz Bahtiyarca Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Hayvan Yetiştirme Bölümü, Konya
Prof. Dr. Yücel Ünal Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Ağrı
Prof. Dr. Zeki Kara Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, Konya
Prof. Dr. Erdoğan Eşref Hakkı Selçuk Üniversitesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü, Konya
Doç. Dr. Bülent Dede Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya Anabilim Dalı, Isparta
Prof. Dr. Habibe Şahin Erciyes Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme Bilimleri Anabilim Dalı, Kayseri
Prof. Dr. Mehmet Akbulut Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya
Prof. Dr. Osman Kola Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Adana
Doç. Dr. Seyid Ali Kayış Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü, Konya
Doç. Dr. Tahir Tilki Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya Anabilim Dalı, Isparta
Doç. Dr. Cemalettin Sarıçoban Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Konya
Doç. Dr. Fatma Hümeyra Yerlikaya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Konya
Yrd. Doç. Dr. Hayrullah Yazar Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Sakarya
Doç. Dr. Hüsamettin Vatansev Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, Beyhekim, Konya
Yrd. Doç. Dr. Kamil Sağlam Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü, Samsun
Doç. Dr. Murat Şimşek Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, İslam Hukuku Anabilim Dalı, Konya
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Üstün Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, VEFADER Başkanı, Van
Uzm. Dr. Yunus Yılmaz Karaman Devlet Hastanesi, Dahiliye Kliniği, Karaman
Dr. Mehmet Küçük Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara
Dr. Muhlis Akar Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi, Ankara
Dr. Sefer Demirok Medicana Hastanesi Başhekimi, Konya
Öğr. Görv. İbrahim Sabuncu Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, (Saf Organik Gıda), Şanlıurfa
Ali Torun Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara
Av. Sabri Hafif Serbest Avukat, BİLİMDER, Ankara
Diyetisyen Mevlüde Baş Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya
Doğan Yazar TSE Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanı, Ankara
Haluk Dağ The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) Genel Sekreteri, İstanbul
Nazım Kaya Tüketiciler Birliği Genel Başkanı, İstanbul
Dr. Rıfat Oral Diyanet İşleri Başkanlığı, Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi, Arapça-İslâm Hukuku Öğretim Görevlisi, Konya
Süleyman Yorulmaz Serbest Harita Mühendisi, ÇEKÜD Başkanı, İstanbul
Vet. Hek. Emin Güç Lilly İlaç, Kanatlı Entegreler Satış Müdürü, Bolu
Vet. Hek. Erhan Bağ Başakşehir Belediyesi, Sağlık Müdürlüğü, İstanbul
Vet. Hek. Hakan Farımaz İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, İstanbul
Vet. Hek. Hasan Fatih Akgüngör Güney Çelik Hasır AŞ, İşletme Sorumlusu, Adana
Vet. Hek. Muhammet Efe Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER, İstanbul
Vet. Hek. Şemsettin Taşkaya Serbest Veteriner Hekim, BİLİMDER başkanı,Ankara
Ziraat Yüksek Müh. Ramazan Şahin Konya Şeker Arge Mühendisliği, Konya

Önceki Logo

Web Sitemizin Önceki Hali

Önceki Tanıtım Filmi

Soru Sor
Yetkili Girişi